Latest Tenders

The Bureau invites for Study & Design Review, Contract Administration & Construction Supervision
The Bureau invites for  Study & Design Review, Contract Administration & Construction Supervision
The Enterprise invites for Maintenance works
The NGO invites for Construction works
ማህበሩ የማማክር አገልግሎት ማስራት ይፈልጋል፡፡
ጽ/ቤቱ የተለያዩ ቢሮዎች ግንባታ አገልግሎት የሚውል የአባይ ቁይ አሸዋ፣ሰሚንቶ፣ የተፈጨ ጠጠር፣ ሬድ አሽ እና ብሎኬት በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡
ማህበሩ የማማክር አገልግሎት ማስራት ይፈልጋል፡፡
ጽ/ቤቱ የተለያዩ ቁርጥራጭ ብረታብረቶች በጨረታ አወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል፡፡
ጤና ጣቢው የፖርትሽን ሥራ ለማሰራት ይፈልጋል፡፡
የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ
ባንኩ ዶዘር ማሽን መሸጥ ይፈልጋል፡፡
AMENDMENT to Notice of invitation for bids 
The Authority invites for the Consultancy Service of Road Projects
The University invites for the Construction works
The Enterprise invites for the Procurement of Concrete Cutter with blade Self-Propelled and Driven Type
ጽ/ቤቱ የኮንስትራክሽን እቃዎች መግዛት ይፈልጋል፡፡
ጽ/ቤቱ ለግንባታ የሚያስፈልጉ ልዩ ልዩ የግንባታ ዕቃዎችን ለመግዛት በጨረታ ማወዳደር ይፈልጋል፡፡
ጽ/ቤቱ የተለያዩ ግንባታ ሥራዎች ማሰራት ይፈልጋል፡፡
The NGO invites for to construct Secondary Eye Care Unit Building
ኮሌጁ የህንፃ የአፈር ምርመራ ሥራ ለማከናወን አማካሪዎችን አወዳድሮ ለማሠራት ይፈልጋል፡፡

Pages